Категорії розділу


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ...

5.    ПОРЯДОК  УТВОРЕННЯ  І  ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ  ОРГАНІВ  АСОЦІАЦІЇ,  РАЙОННИХ  ОРГАНІЗАЦІЙ  І ІНШИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА  ЇХ  ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1.    Статутними органами Асоціації є:

    Конференція - вищий керівний орган.

    Рада Асоціації   - керівний орган.

    Правління і Виконавча Дирекція - виконавчі органи.

    Ревізійна комісія - контролюючий орган.

5.2.    Вищий керівний орган – Конференція – скликається не менш ніж один раз на  два роки Правлінням за погодженням з Радою Асоціації.

У Конференції беруть участь члени Ради Асоціації, запрошені члени Правління, Ревізійної комісії, Дирекції ( з правом дорадчого голосу) та  члени Асоціації, обрані за квотою, визначеною Правлінням за погодженням з Радою Асоціації.

Позачергова Конференція скликається за рішенням більшості членів Ради Асоціації, за пропозицією Правління, або Ревізійної  комісії,  або  за  вимогою не менш ніж 1/3 членів Асоціації.

5.3.    Про проведення Конференції та порядок денний члени Асоціації сповіщаються  не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення Конференції, а у випадку позачергового скликання Конференції – не пізніше, ніж за 7 календарних днів.

Конференція Асоціації є правомочною, якщо на ній присутні не менше ніж 2/3 кількості членів Асоціації, обраних за квотою.

Рішення Конференції Асоціації приймаються простою більшістю голосів, за винятком пп. 5.4.1 та 5.4.7, рішення з яких приймаються 3/4 голосів членів Конференції.

Протоколи Конференції підписуються Головою та Секретарем Конференції і скріпляються печаткою Ради Асоціації.

5.4.    До компетенції Конференції входить:

5.4.1.    погодження Статуту Асоціації, внесення до нього змін, затвердження основних напрямків діяльності Асоціації запропонованих Радою Асоціації;

5.4.2.    обрання або відкликання  Правління та  Голови Правління за пропозицією Ради Асоціації;

5.4.3.    обрання або відкликання Ревізійної комісії за пропозицією Ради Асоціації;

5.4.4.    заслуховування звітів Ради Асоціації, Правління та Ревізійної комісії;

5.4.5.    прийняття рішень за апеляційними скаргами про виключення з членів Асоціації та про ліквідацію районної організації або інших структурних підрозділів, якщо їх діяльність не відповідає меті та завданням Асоціації, порушує Статут та програмні засади Асоціації;

5.4.6.    прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Асоціації                 

5.4.7.    Члени Ради Асоціації, Правління, Ревкомісії обираються Конференцією Асоціації терміном на два роки.

5.4.8.    Кількість членів Правління встановлюється Конференцією Асоціації і не може бути менше 11 та більше 21 чоловік. Рада Асоціації делегує від свого числа в Правління не менше 3 осіб з правом голосу.

5.4.9.    У засіданнях Правління можуть брати участь  з правом дорадчого голосу Голова Ревізійної комісії, Виконавчий Директор, керівники підприємств, філій, представництв, центрів , організацій Асоціації, та інші запрошені на засідання.

 

5.5. Рада Асоціації.

5.5.1.         Рада Асоціації є головним керівним органом Асоціації і діє між Конференціями Асоціації.

5.5.2.         Рада Асоціації складається із Засновників Асоціації, та інших членів Ради обраних Конференцією .  Для окремих представницьких функцій Конференція Асоціації за пропозицією  Ради Асоціації може обирати Почесного Голову Асоціації або Почесних співГолівАсоціаці на громадських засадах. Рада Асоціації  більшістю голосів 50%+1 членів Ради  присутніх на її засіданні приймає протокольні рішення які підписують Голова Ради і Секретар Ради Асоціації і скріплюються печаткою Ради Асоціації. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини його членів з правом голосу.

5.5.3.Члени Ради Асоціації мають при голосуванні рівні права. При голосуванні порівну – голос Голови Ради Асоціації є вирішальним.

5.5.4. До складу Ради Асоціації з правом дорадчого голосу входять Голова Правління , Голова Ревізійної Комісії та  Виконавчий Директор Асоціації (якщо вони не є засновниками).

5.5.5. Рада Асоціації на своїх засіданнях розглядає та вирішує всі питання діяльності Асоціації, крім тих, що відносяться до компетенції Конференції .

5.5.6. Рада Асоціації на своєму засіданні із складу засновників обирає  Голову Ради Асоціації, першого заступника, заступників Голови Ради Асоціації, та розподіляє серед своїх членів їх обов’язки. Голова Ради Асоціації веде засідання Ради та є відповідальним за діяльність Асоціації, її керівних, виконавчих та контролюючих органів в межах компетенції, визначеної в Положенні про Раду Асоціації яке затверджується на її засіданні. В разі  відсутності Голови Ради Асоціації його обовязки виконує перший заступник, або заступник за дорученням Голови Ради Асоціації.

5.5.7. Голова Ради Асоціації є найвищою посадовою особою Асоціації, та може виконувати свої обов’язки ( як і перший заступник, заступники та інші члени Ради) на громадських засадах або на платній основі, згідно рішення Ради.

5.5.8 .Рада Асоціації збирається на свої засідання не менш як два рази на рік, а в разі необхідності за пропозицією Голови Ради Асоціації, або 1/3 членів Ради – позачергово.

5.5.9 Рада Асоціації пропонує для обрання або звільнення Голову Правління, першого заступника, заступників Голови та членів Правління, які здійснюють поточне керівництво діяльністю Асоціації та відповідають за її результати. Рада Асоціації делегує від свого числа в Правління Асоціації не менше трьох осіб з правом голосу.

5.5.10 Рада Асоціації для здійснення своїх повноважень має свої печатки, штампи, бланки та іншу атрибутику.

5.5.11.Фінансування Ради Асоціації здійснюється в межах кошторису Асоціації, який розробляється Правлінням і затверджується Радою Асоціації.

5.5.12 .Рада Асоціації має право відстороняти від виконання обов’язків Голову Правління та членів Правління за порушення чинного законодавства України , Статуту Асоціації, зловживання посадовим становищем або на підставі матеріалів правоохоронних чи контролюючих  органів з наступним прийняттям рішення на Конференції Асоціації. На час відсторонення Голови Правління Рада Асоціації призначає тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Асоціації із складу членів Ради Асоціації або членів Правління Асоціації до вирішення питання на Конференції Асоціації.

5.6.  Правління як виконавчий орган Асоціації:

5.6.1.затверджує програми та плани роботи Асоціації, кошториси за погодженням з Радою Асоціації;

5.6.2.за поданням Ради Асоціації обирає та звільняє  Першого заступника та заступників Голови Правління;

5.6.3.визначає і затверджує щорічний бюджет Асоціації  та контролює його виконання ;

5.6.4.здійснює поточне керівництво діяльністю Асоціації;

5.6.5.встановлює розміри вступних та членських внесків для індивідуальних членів за погодженням з Радою Асоціації.

5.6.6.приймає рішення про прийом та виключення колективних членів, розміри вступних та членських внесків для них за погодженням з Радою Асоціації;

5.6.7.приймає рішення про створення районних організацій, та інших структурних підрозділів  за погодженням з Радою Асоціації, затверджує положення про них, надає їм фінансову та методичну допомогу;

5.6.8.вносить пропозицію Раді Асоціації  про вступ та Союзи з іншими громадськими організаціями, включаючи міжнародні ;

5.6.9.погоджує з Радою Асоціації дату проведення Конференції та визначає квоту представництва від індивідуальних та колективних членів;

5.6.10.пропонує порядок денний;

5.6.11.приймає рішення про створення необхідних для виконання статутних завдань госпрозрахункових установ та організацій, заснування підприємств, засобів масової інформації, призначення та звільнення їх керівників за погодженням з Радою Асоціації;

5.6.12.вносить пропозиції до органів влади і управління з питань визначених Статутом;

6.6.13.здійснює господарське управління майном Асоціації;

5.6.14. приймає рішення щодо правового, соціального захисту та допомоги членам Асоціації;

5.6.15.надає пропозиції Раді Асоціації  щодо затвердження власної символіки (прапор, емблема, знаки та інша атрибутика) та дає дозвіл на її використання ;

5.6.17.приймає рішення про виключення з членів Асоціації колективних та індивідуальних членів за погодженням з Радою Асоціації

5.6.18.вносить Раді Асоціації пропозиції та проекти змін і доповнень до Статуту Асоціації з наступним затвердженням Конференцією;

5.6.19.вирішує інші питання, що стосуються діяльності Асоціації і не віднесені до компетенції Конференції та ради Асоціації, першочергово розглядає пропозиції від Ради Асоціації;

5.6.20. питання, пов’язані зі штатними співробітниками Асоціації, вирішує у відповідності з трудовим законодавством України та цим Статутом. Призначає за поданням Голови Правління і погодженням з Радою Асоціації Виконавчого Директора  та Головного бухгалтера Асоціації.

5.6.21. Про свою діяльність Правління  один рази в рік звітує перед Радою Асоціації .

5.6.22. Засідання Правління проводяться за необхідністю, але не менш одного разу на квартал. Про дату засідання Правління і порядок денний усіх членів Правління персонально  сповіщає Секретар Правління.

Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини його членів з правом голосом не менш 50%.+1

Протокольні рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів Правління які підписуються Головою Правління та Секретарем Правління і скріпляються печаткою Правління Асоціації.

5.6.23. Голова Правління готує проект порядку денного і матеріали до засідання Правління та повідомляє усіх членів Правління Асоціації. Засідання Правління веде Голова Правління Асоціації або особа яка  виконує його обов’язки.

5.6.24. Правління діє в рамках затвердженого Радою Асоціації Положення про Правління Асоціації.

5.7.              Голова Правління:

5.7.1. діє без довіреності від імені Асоціації, представляє Асоціацію у взаємовідносинах з владою, підприємствами, установами, організаціями, в тому числі міжнародними;

5.7.2          здійснює керівництво Асоціацією у період між засіданнями Правління, розглядає та вирішує всі питання, крім тих, що віднесені до компетенції Конференції,  Ради Асоціації та Правління;

5.7.3 пропонує Правлінню за погодженням з Радою Асоціації для обрання або звільнення  Першого Заступника та Заступників Голови Правління, призначення або звільнення Виконавчого Директора і  відповідає за вирішення питань підготовки і розстановки кадрів в Асоціації та      в заснованих Асоціацією підприємств, організацій, установ, засобів масової інформації;

5.7.4.         затверджує штатний розклад після погодження з Радою Асоціації;

5.7.5.         розглядає заяви та приймає рішення про вступ та виключення індивідуальних членів Асоціації, за погодженням  з Радою Асоціації;

5.7.6.         скликає засідання Правління та готує проект порядку денного;

5.7.7.         звітує про діяльність Правління і свою особисту діяльність перед Конференцією,   та Радою Асоціації ;

5.7.8.         приймає рішення про пред’явлення від імені Правління претензій та позовів, видає довіреності;

5.7.9.         затверджує ескізи штампів, печаток, зразків бланків;

5.7.10. розподіляє обов’язки серед членів Правління, згідно положенню про Правління;

5.7.11. має право приймати до свого розгляду та вирішувати інші питання щодо забезпечення діяльності, крім тих, що віднесені до компетенції Конференції, Ради Асоціації та Правління ;

5.7.12.Перший Заступник, Заступники Голови Правління Асоціації діють згідно обов’язків, затверджених Правлінням за поданням Голови Правління Асоціації.

5.7.13. У разі відсутності Голови Правління його обов’язки виконує Перший Заступник Голови Правління, або один із заступників за дорученням Голови Правління;

 

 

5.8. Виконавча Дирекція:

діє згідно Положення затвердженого Правлінням за погодженням з Радою Асоціації, забезпечує виконання планів роботи Асоціації, бюджету Асоціації, Програм Асоціації щодо виконання статутних засад та кошторисів;

 

 

5.9. Виконавчий Директор:

5.9.1.         діє від імені Асоціації без довіреності, представляє Асоціацію у взаємовідносинах з владою, підприємствами, установами, організаціями, в тому числі міжнародними узгоджено з Головою Правління Асоціації;

5.9.2. видає накази і розпорядження в межах своєї компетенції, приймає та звільняє штатних працівників Дирекції, затверджує інструкції та інші локальні акти щодо діяльності Дирекції;

5.9.3.має право підпису на фінансових документах, видає довіреності, укладає договори;

5.9.4. звітує про діяльність  Правлінню;

5.9.5. бере участь у засіданнях Правління та Ради Асоціації з правом дорадчого голосу;

5.9.6. підписує претензії, позовні заяви, відзиви на позовні заяви, звіти та інші ділові папери;

5.9.7. веде облік членів Асоціації;

5.9.8. вирішує інші питання, крім тих, що входять до  компетенції Конференції, Ради Асоціації, Правління та Голови Правління;

5.10.Ревізійна комісія:

5.10.1 є органом Асоціації, що здійснює внутрішній контроль за витрачанням коштів Асоціації та фінансовим станом Асоціації.

5.10.2. обирається Конференцією Асоціації яка визначає її кількісний склад але не менше чім три члена.

5.10.3. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації;

5.10.4 перевіряє звіти та фінансову документацію Асоціації, готує по них висновки;

5.10.5. Голова Ревізійної комісії Асоціації обирається із числа членів Ревізійної комісії Асоціації.

5.10.6. Голова Ревізійної комісії головує на її засіданнях, звітує про роботу Ревізійної комісії Конференції, бере участь у засіданнях Ради Асоціації, Правління з правом дорадчого голосу.

5.10.7.Засідання Ревізійної комісії правомочні, якщо в них беруть участь не менш 2/3 усіх її членів.

5.10.8.Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів.

5.10.9.Нагляд за виконанням та додержанням законності діяльності Асоціації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

5.11.Основою організаційної побудови Асоціації є районні організації які можуть створюватися Асоціацією в районах міста.  Районні організації здійснюють свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, Статуту Асоціації, Положень, затверджених Правлінням Асоціації за погодженням з Радою Асоціації. Голова Правління районної організації обирається та звільняється за погодженням з Правлінням  і Радою Асоціації.  Районна організація   має прапор є атрибутами Асоціації затвердженими Правлінням Асоціації.

Вхiд користувачiв

Логін:
Пароль:

Пошук

Календар

«  Грудень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архів записів

Друзі сайту

Почта

Логин:
Пароль:

Газета